Ansökningsblankett

Ladda ner: Ansökan


Ansökan med bilagor insändes i 7 exemplar. Sänd inte in originalhandlingar.


Medel till kontorsutrustningar, såsom möbler, datorer och övrig utrustning
samt till bekostnad av hjälpmedel, utlands- och rekreationsresor m.m.
kan inte beviljas.


Ansökan för nästkommande år skall ha kommit Understödsstiftelsen

tillhanda senast den 15 oktober året innan.
Ansökan skall ske på särskild blankett.


Redovisning av erhållna medel till angivet ändamål
ska tillställas Understödsstiftelsen inom ett (1) år efter erhållande av bidrag.
Vid utebliven redovisning återkrävs utbetalat bidrag.


Styrelsens beslut kan inte överklagas.